Polski Związek Sportów Elektronicznych

Koronawirus vs. e-sport, a uprawnienia wojewody

12 maja 2021

Zdaniem ekspertów Deloitte oczekuje się, że w ciągu tego roku światowy rynek sportów elektronicznych wygeneruje 1,5 miliarda dolarów przychodów, a widownia będzie liczyła 600 milionów fanów[1]. Jednak czy wydarzenia ostatnich kilkunastu tygodni związane z koronawirusem nie zweryfikują tych danych na niekorzyść e-sportu? Przed całym e-sportowym ekosystemem stoi sporo wyzwań. Biorąc pod uwagę, że Chiny i Korea Południowa są ogromnymi komponentami globalnego przemysłu e-sportowego ich niezdolność do organizacji różnego rodzaju wydarzeń czy też prowadzenia innej działalności w zakresie e-sportu powoduje kryzys w branży. Na całym świecie terminy niektórych turniejów zostają przesunięte, inne całkowicie odwołane. Podobnie jest w przypadku eventów wykorzystywanych od wielu lat do wprowadzenia na rynek nowych tytułów gier i ich promocji (np. Game Developers Conference).

W ostatnim czasie także i na naszym, krajowym przykładzie przekonaliśmy się, jak eskalacja wirusa implikuje poważne  konsekwencje dla całej branży. Wojewoda śląski podjął decyzję, aby IEM w Katowicach odbył się bez udziału publiczności. Jakie były zatem podstawy prawne jego decyzji i czy tego rodzaju działania mogą zostać podjęte także przez innych wojewodów w odniesieniu do różnego rodzaju imprez?

Podstawę działania wojewody stanowiła ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2171). Art. 34 tejże ustawy stanowi, że w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzoną imprezą masową wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, może:

1) zakazać przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności na całym obiekcie lub w jego wydzielonych sektorach;

2) wprowadzić, na czas określony albo nieokreślony, zakaz przeprowadzania przez organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części.

Wojewoda jako jedyny oprócz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta został wyposażony w uprawnienie pozwalające na zakazanie przeprowadzenia imprezy masowej. Podkreślić trzeba, że przepis ten będzie miał zastosowanie tylko do tego określonego rodzaju imprezy. Co istotne, zakaz może zostać wydany nawet już po tym, jak organizator imprezy posiada na jej przeprowadzenie zezwolenie. Przesłanką zastosowania zakazu jest negatywna ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzoną imprezą masową. W związku z powyższym między wskazaną negatywną oceną a planowaną lub też przeprowadzoną impreza masową musi zachodzić ścisły związek przyczynowy. Ocena ta może zostać oparta na informacjach pochodzących od innych podmiotów, czy też własnych informacjach i spostrzeżeniach. Chodzi i analizę stanu faktycznego. Bez wątpienia wskazana przesłanka jest nieostra i niedookreślona, a tym samy stwarza wojewodzie swoistego rodzaju tzw. luz decyzyjny i uznaniowość w stosowaniu zakazu. Co do sytuacji wskazanej
w pkt 1 obowiązek niewpuszczania publiczności jest niezależny od tego, czy impreza masowa jest odpłatna, czy też nieodpłatna.

Z jednej strony w przypadku turnieju e-sportowego – imprezy masowej nie szkodzi brak udziału publiczności w tym sensie, że impreza tego rodzaju polega na współzawodnictwie między określonymi drużynami, zawodnikami i niezależnie od innych okoliczności brak publiczności nie blokuje skutecznego odbycia się rywalizacji prowadzącej do określonych wyników. Z drugiej jednak strony należy mieć świadomość wszystkich innych konsekwencji tego rodzaju decyzji dla organizatorów jak i potencjalnych jej uczestników.

Z kolei pojęcie bezpieczeństwa publicznego jest pokrewne z pojęciem porządku publicznego i może być rozumiane w szerokim lub wąskim znaczeniu. W znaczeniu szerokim jest to system urządzeń publicznoprawnych i stosunków społecznych odwracających niebezpieczeństwa zagrażające życiu, zdrowiu i mieniu ludzi i usuwających skutki tych zagrożeń. Z kolei w znaczeniu wąskim pojęcie bezpieczeństwa publicznego odnosi się do systemu urządzeń prawnopublicznych i stosunków społecznych regulowanych przez prawo i inne normy społeczne, którego celem jest ochrona społeczeństwa i jednostki, zwłaszcza przed gwałtownymi czynami ludzi, jak również gwałtownymi działaniami sił przyrody[2].

Ponadto chcę zwrócić uwagę także jeszcze na jedną kwestię, co do której panuje spór w doktrynie. Otóż, czy po decyzji wojewody o zakazie udziału publiczności organizator imprezy masowej ma nadal obowiązek zapewnić w niej udział służb porządkowych i informacyjnych. Nie można bowiem wykluczyć, że niedoszli uczestnicy imprezy (pod wpływem emocji) wtargnął na stadion czy też inny teren, gdzie miała się ona odbyć i zaczną zachowywać się w sposób naganny, włącznie z niszczeniem wyposażenia terenu. Przychylam się do stanowiska, że organizator imprezy masowej powinien wziąć to pod uwagę, żeby w razie konieczności odpowiednio zareagować. Zgodnie z art. 22 ust 4 u.b.i.m. w przypadku gdy działania służby porządkowej okażą się nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem.

Podkreślić trzeba, że nawet w razie stwierdzenia zaistnienia przesłanki wydania decyzji zakazującej jest ono zawsze fakultatywne, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę sformułowanie ,,[…] w drodze decyzji administracyjnej, może”[..]”. Od decyzji, o której mowa powyżej przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który rozpatruje je w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia, przy czym odwołanie od przedmiotowej decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.