Polski Związek Sportów Elektronicznych

Nie samymi Igrzyskami Olimpijskimi człowiek żyje, czyli o zmianie niektórych przepisów prawa słów kilka

12 sierpnia 2021

Kilka dni temu zakończyły się Igrzyska Olimpijskie. Trwa również dyskusja na temat przyszłości e-sportu w ich kontekście, szczególnie w związku z Olympic Virtual Series. Być może część osób zachęconych osiągnięciami naszych sportowców, a także wizją udziału graczy w rywalizacji e-sportowej podczas Igrzysk będzie chciała założyć własne kluby sportowe, aby móc spełniać i rozwijać swoje dotychczasowe bądź nowe pasje.

Kilkakrotnie na niniejszym portalu pojawiały się wpisy dotyczące form prawnych klubów sportowych, tworzenia statutów, umów etc. W dzisiejszym wpisie chciałabym jednak zwrócić uwagę na przepisy prawa, które wpływają na działalność tychże podmiotów.

Po pierwsze zmiana przepisów w zakresie rejestracji podmiotów w KRS. Od 1 lipca br. zostało wprowadzone obligatoryjne elektroniczne postępowanie rejestrowe w zakresie rejestru przedsiębiorców KRS oraz fakultatywne elektroniczne postępowanie rejestrowe w zakresie podmiotów wpisywanych wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS. W tym przypadku ustawodawca pozostawił prawo wyboru, w jakiej formie będą składane wnioski – papierowej lub elektronicznej. Wnioski te będą składane elektronicznie z Portalu Rejestrów Sądowych (dalej: Portal) za pomocą specjalnych interaktywnych formularzy. Zatem sprawy dotyczące rejestru przedsiębiorców będą prowadzone wyłącznie w systemie elektronicznym, w tym decyzje sądu również są wydawane jako dokumenty elektroniczne podpisane podpisem kwalifikowanym i doręczone na konta użytkowników Portalu. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy o KRS wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.

By złożyć elektroniczny wniosek trzeba wejść na stronę Portalu (https://prs.ms.gov.pl/), następnie wybrać sekcję „e-formularze KRS”. Aby dokonać kolejnych kroków, niezbędna jest rejestracja użytkownika. Można jej dokonać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej, gdzie do zalogowania można użyć profilu zaufanego ePUAP.

Sam Portal wydaje się dość przejrzysty i intuicyjny w obsłudze. Przy czym, jak to zazwyczaj bywa, praktyka zweryfikuje jego płynne działanie, szczególnie w początkowej fazie funkcjonowania, kiedy to będzie ona z pewnością poddawana optymalizacji po pierwszych uwagach ze strony użytkowników (niestety kilkakrotnie nie udało mi się wejść na platformę). Aktualnie Portal prowadzony jest tylko w języku polskim, co może stanowić utrudnienie dla zagranicznych podmiotów. Jak szacuje Ministerstwo Sprawiedliwości, ok. 85 procent wniosków o wpis do KRS to będą wnioski składane elektronicznie.

Kolejnymi przepisami prawa, których zmiana dotyczy stowarzyszeń i fundacji, a więc form prawnych, w których mogą działać kluby sportowe są regulacje wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W celu przypomnienia, w jakim zakresie przepisy tejże ustawy dotyczą stowarzyszeń i fundacji zachęcam do lektury cyklu wpisów pt.: ,,Stowarzyszenia i fundacje, a przeciwdziałanie praniu „brudnych” pieniędzy”, które pojawiły się na prawosportowe.pl.

Wracając jednak do nowelizacji ustawy, to była ona konieczna w związku z dostosowaniem polskiego porządku prawnego do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Jedną ze zmian ww. ustawy jest poszerzenie katalogu podmiotów, które podlegają zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o stowarzyszenia (tylko podlegające wpisowi do KRS) i fundacje. Według założeń ustawy rejestr ma usprawnić zidentyfikowanie osób, które decydują o działalności danej organizacji, co ma pomóc m.in. w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Zgodnie z art. 55 ustawy, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych, tj. o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad określonymi podmiotami. Zgodnie z przepisami ustawy beneficjent rzeczywisty to każda osoba fizyczna sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w której imieniu są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Stowarzyszenia i fundacje będą zgłaszać następujące dane:

  • nazwę (firmę),
  • formę organizacyjną,
  • siedzibę,
  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • NIP, o ile został nadany.

Zgłaszane dane beneficjentów rzeczywistych to z kolei:

  • imię i nazwisko,
  • każde posiadane obywatelstwo,
  • państwo zamieszkania,
  • numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
  • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Informacje, o których mowa powyżej są zgłaszane do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany.

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego nie podlega opłacie i co do zasady odbywa się poprzez stronę internetową. Dokonywane jest ono w formie dokumentu elektronicznego. Warto jednak zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy platforma nie daje jeszcze możliwości wprowadzenia do systemu danych stowarzyszenia i fundacji.

Przepisy dotyczące obowiązku zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych przez stowarzyszenia i fundacje wchodzą w życie 31 października 2021 roku.