Polski Związek Sportów Elektronicznych

Seniorzy w e-sporcie

18 października 2021

Wielokrotnie na łamach portalu prawosportowe.pl publikowane były blogi dotyczące graczy czy też zawodników, którzy nie ukończyli 18. roku życia. Autorzy wpisów analizowali m.in. stosunki prawne takich osób z klubami sportowymi, drużynami w odniesieniu do możliwości zatrudniania tych osób (czy to na umowę o pracę, czy na podstawie kontraktu cywilnoprawnego), a także analizie poddane zostały zagadnienia umowy między rodzicami, a dziećmi graczami dotyczące e-sportu. W tekstach tych przywoływane były zasadniczo przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, czy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także szereg przepisów prawa międzynarodowego, w tym m.in. konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy czy Dyrektywy Rady w sprawie ochrony pracy osób młodych.

Dla przypomnienia: czym innym jest wskazanie przez regulaminy poszczególnych dyscyplin sportowych granicy wieku, która uprawnia do uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany podmiot, a czym innym wiek sportowca jako kryterium prawne umożliwiające zawarcie kontraktu sportowego. Dolne limity wieków w sporcie i e-sporcie ustalane są co do zasady ze względu na uwarunkowania psychofizyczne człowieka.

Co jednak w sytuacji górnej granicy wieku dla graczy?  Przykładowo art. 42 Karty Olimpijskiej stanowi, że ,,Nie ma innego limitu wieku dla zawodników w Igrzyskach Olimpijskich poza limitem zaleconym w przepisach startowych Międzynarodowej Federacji, które zostały zatwierdzone przez Komitet Wykonawczy MKOl”.

Zagadnienie wprowadzania limitów wieku w odniesieniu do jej górnej granicy może jednak  budzić wiele kontrowersji  ze względu na fakt, że ewentualne wprowadzanie do treści regulaminów omawianych ograniczeń traktowane może być w kategorii dyskryminacji ze względu na wiek.  Warto więc w tym miejscu przytoczyć fragment opinii rzecznika generalnego Sharpston przedstawione w dniu 22 maja 2008 r. w sprawie Birgit Bartsch przeciwko Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH: ,,Ograniczenia ze względu na wiek nie będą stanowić dyskryminacji jeżeli przepis, kryterium lub praktyka jest obiektywnie uzasadniona zgodnym z prawem celem, a środki mające służyć osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne”[1].

Wspominam o górnej granicy wieku w e-sporcie, gdyż coraz większym zainteresowaniem nie tylko ze strony graczy, ale także i wodzów cieszą się turnieje, w których uczestnikami są osoby 60+. Szwedzka ekipa Counter – Strike`a Silver Snipers czy Finów z Grey Gunners pokazuje, że e-sport jest jedną z dyscyplin, gdzie seniorzy mogą bardzo aktywnie działać i rozwijać swoje umiejętności nawet na arenie międzynarodowej.

Jak przyznają sami gracze, granie w gry silnie stymuluje mózg, ponieważ gracze muszą wykonywać wiele zadań jednocześnie, co jest korzystne dla sprawności umysłowej w starszym wieku. W Japonii centra gier dla osób starszych stały się już od jakiegoś czasu bardzo popularne i pełnią rolę interakcji z młodszymi pokoleniami oraz pomagają w utrzymaniu funkcji poznawczych.

Jak widać e-sport łączy pokolenia. Ciekawe czy w Polsce analogicznie jak w Japonii centra gier dla seniorów cieszyłyby się takim zainteresowaniem? A może jeżeli rodzice młodych graczy nie rozumieją dlaczego ich dziecko tak interesuje się e-sportem, to warto przedstawić im przykład Silver Snipers? Czy arbitralne określenie limitu wiekowego przez podmioty organizujące rozgrywki e-sportowe dla graczy, bez uwzględnienia ich faktycznego stanu zdrowia mogłyby zostać uznane według Państwa za dyskryminujące ze względu na wiek?

 

[1] Opinia rzecznika generalnego Sharpston przedstawione w dniu 22 maja 2008 r.
Birgit Bartsch przeciwko Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Bundesarbeitsgericht – Niemcy.
Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Artykuł 13 WE – Dyrektywa 2000/78/WE, C-427/06.